;
WorldTaxSystem

Het model

De bol die u hier ziet betreft uw vermogen. De punten zijn nu gesloten economische verbindingen.1Het vermogen betreft uw spaarrekening, uw kleren, wellicht een onderneming, uw auto, etc. etc. Gewoon al hetgeen u bezit, waaronder uw geld en beleggingen.
Het totaal van dat vermogen en al uw bezittingen is de inhoud van de bol.

Bepaalde delen van het vermogen zijn vrijgesteld. Bijvoorbeeld bepaalde goederen waar u al verbruiksbelasting over heeft voldaan (kleding etc.). Verder is er nog een algemene vijstelling aan vermogen omdat men ook financiële weerstand moet hebben. Bijvoorbeeld 20.000 euro. Dat vrijgestelde deel betreft het kleine bolletje in de grote bol. U werkt bij een bedrijf en uw inkomen wordt aan u overgedragen. Als u minder verbruikt dan u aan inkomen heeft, groeit uw bol.2Bij de inkomstenbelasting wordt de verbinding tussen de twee bollen als het ware “afgetapt”. Het aftappen gebeurt thans ook als de mensen in totaal nog niets hebben opgebouwd. De bol is dan leeg. Dat doet zich voor bij veel jonge gezinnen.
Ook moedigt dit niet aan om te gaan werken als men een sociale uitkering heeft. Er wordt door de inkomstenbelasting meteen minder verdiend terwijl veel mensen in een sociale regeling totaal geen vermogen hebben. Dit aftappen gebeurt in ons systeem principieel niet ten aanzien van inkomsten, zoals het bovenstaande plaatje aangeeft. Ons systeem zorgt er dus voor dat men weerbaarder wordt, een goede start kan maken, een gezin of een bedrijf kan beginnen. Men beschikt dan immers over een startkapitaal om een huis te kopen en met succes te financieren of om een bedrijf te starten.
Ook zorgt het er voor dat men eerder uit een sociale regeling kan en wilt ontsnappen. Door te gaan werken heeft men immers meteen meer geld “in de knip” totdat men het vrijgestelde vermogen heeft bereikt. Pas daarna wordt men– relatief mild – belast.

De aangroei van het vermogen wordt belast met vermogensmutatiebelasting. Als  men niets uitgeeft, dan groeit de omvang van de bol. De groei wordt in principe belast met één tarief. Bijvoorbeeld 30%. Maar dus alleen het deel dat boven het vrije vermogen uitkomt wordt belast.

En het maakt niet uit hoe het gegroeid is. Steekpenningen, fraude, corruptie. Het komt een keer aan het licht, want anders kan men niets met het geld.

Bij het verbruik van goederen wordt weer wel afgetapt. En hoe meer storend het verbruik van die goederen is voor andere mensen, hoe zwaarder de heffing daarop.
Er wordt dan meer afgetapt.3Bij een lage verbruiksbelasting zal de bol van de fabrikant sneller vollopen. Die wordt dus gestimuleerd minder schadelijke goederen te produceren.

Bij het verbruik van vermogen door het inzetten van menselijke diensten (de tuinman, een reparatie laten uitvoeren etc.) wordt dus niet afgetapt.
Geen inkomstenbelasting maar ook geen btw of een ander soort belasting op het “verbruik” van de menselijke dienst.

Wel zal de vermogensvorming worden belast voor zover die boven het vrijgestelde vermogen uit komt.

We leggen deze principes uit aan de hand van een voorbeeld:

Een bekende van u werkt bij een bedrijf. Zijn inkomen, bijvoorbeeld 50.000, wordt niet afgetapt. Er bestaat immers geen inkomstenbelasting.
Hij ontvangt dat in zijn bol.

De bol is gegroeid. Als hij niets zou uitgeven zou hij op die groei belast worden. Dit is moeilijk voorstelbaar omdat men ook moet leven. Zie de bol hierna.4Nu gaat betrokken persoon iets verbruiken. We nemen een zeer willekeurig fictief voorbeeld; de voorbeelden die men kan bedenken zijn evenwel oneindig.

Zijn computer is versleten en hij wilt daarvoor een oplossing. Hij heeft de keuze uit drie mogelijkheden:

1   De allernieuwste computer aankopen in een uitvoering die veel stroom verbruikt (sluipverbruik) en waarbij niet gegarandeerd wordt dat er later, over 5 jaar, een upgrade beschikbaar is. Prijs excl. verbruiksbelasting 1.000.  Verbruiksbelasting bovenop de prijs 75%. Winkelprijs dus 1.750. De computer krijgt bijvoorbeeld het label E, dat hoort bij de 75% verbruiksbelasting. De klant weet dan dat hij niet goed bezig is en meer betaalt. Let op: betrokkene heeft meer te besteden, de inkomstenbelasting is immers niet geheven.

2   De allernieuwste computer aankopen in een uitvoering die minder stroom verbruikt en die geen sluipverbruik heeft; bovendien wordt door de fabrikant gegarandeerd dat er later een upgrade beschikbaar is. Deze aankoop is dus beter verantwoord. De prijs excl. verbruiksbelasting is 1.250, verbruiksbelasting 500, label C. Dus eveneens 1.750. Voor een computer met randapparatuur kost dat jaarlijks 30 euro. Alle computers op de wereld uitvoeren met een ouderwetse of andere schakelknop betekent de sluiting van ettelijke kerncentrales of kolencentrales.

3   Hij kan ook zijn PC laten upgraden, maar die is dan niet zo snel. Deze “menselijke dienst” wordt principieel niet meer belast met inkomstenbelasting of verbruiksbelasting. Als “de buurman” de upgrade regelt, is het geen zwartwerk meer!

Maar hij laat het een professional doen. Die professional vraagt 150 voor het inbouwen en 175 voor de onderdelen. Verder laat hij een schakelaar voor 25 euro inbouwen tegen het sluikverbruik, want de gewone energie wordt met 75% verbruiksbelasting belast. Dat lijkt heel veel, echter de inkomstenbelasting is er niet meer, dus de ruimte is er om toch te consumeren. Juist door die afschaffing kan men meer gedifferentieerd goederen aanbieden.

In ons systeem worden de schakelaar en upgrade zo vroeg mogelijk in de keten belast met verbruiksbelasting. Alle schakels in de bedrijfskolom daarna hebben er dan geen last meer van. In ons voorbeeld wordt de verbruiksbelasting geheven in de schakel tussen de importeur en de IT- professional.5Uw buurman besluit te kiezen voor optie 3 met de professional. De upgrade dus. Hij heeft dan geld over en hij besluit dan ook nog de tuin winterklaar te laten maken.
Dat is een menselijke dienst. En het inkomen dat dan over gaat wordt niet afgetapt met inkomstenbelasting of btw. Als de tuinman nog geen vermogen heeft, wordt hij er niet op belast. Groeit het boven het vrijgestelde vermogen uit (het binnenste bolletje), dan wordt die wel belast. En uiteraard alleen hetgeen boven het vrijgestelde uitkomt.

Uw buurman wordt door het inzetten van de tuinman niet belast op de vermogensvooruitgang. Hij kan dus belasting besparen door louter een menselijke dienst in te zetten. Hij schudt als het ware de vermogensvooruitgang van zich af door het inzetten van een menselijke dienst. Bovendien zal de tuinman zijn dienst voordelig kunnen aanbieden omdat hij nog geen vermogen heeft. Zijn vermogensvooruitgang zal netto zijn. Beide partijen hebben dan dus voordeel. U ziet dat dit systeem automatisch zorgt voor een betere verdeling van rijkdom maar ook, net zo belangrijk, verspilling tegen gaat.6Het hoeft niet om de tuinman te gaan. Ook de verzorgster, de klusjesman, de reparateur, de huishoudster etc. zullen voordeel ondervinden.

En: als de tuinman spullen voor de tuin van uw buurman nodig heeft, worden die spullen dus belast op het moment dat hij die in de winkel voor uw buurman koopt.
De tuinman en uw buurman kijken dus wel uit om te “verspillen”, want de meest schadelijke goederen zijn duur geworden.

Er zijn dus twee elementaire heffingen.

  • De verbruiksbelasting. Die werkt wel door middel van aftappen. In dit voorbeeld door de transactie tussen importeur en IT – professional .
    De importeur zorgt ervoor dat de verbruiksbelasting wordt voldaan.
  • De vermogensmutatieheffing. Die belast de aangroei van de bolletjes in een bepaald jaar. Als de belasting voldaan moet worden gaat een van de punten open en stroomt er als het ware een beetje vermogen in de schatkist.


Wat zien we nu veranderen in gedrag?

Door de belastingdruk op vermogen en verbruik van goederen ontstaat een generiek stelsel waarmee men zuiniger omgaat met de goederen.  Men laat dingen eerder repareren of upgraden. En als men iets nieuws koopt – waar toch ook financiële ruimte voor is omdat de inkomstenbelasting is verdwenen – koopt men het minst schadelijke.
Op de tweede plaats zal eerder een menselijke dienst worden ingezet. In het bovenstaande voorbeeld moest men kiezen tussen duurdere pc’s en de reparatie en de tuinman anderzijds. Ieder mens maakt zo zijn afwegingen, echter door dit generieke stelsel lag de reparatie door de IT - professional en de tuinman meer voor de hand dan in het huidige stelsel met een inkomstenbelasting en een btw op alles.
Ten derde wordt het vermogen beter verdeeld. De tuinman wordt nog niet belast omdat hij nog geen vrij vermogen benut heeft. Ook deze kan zorgen dat hij een beetje vermogen in bezit krijgt zodat hij een plaatsje in de gemeenschap kan verwezenlijken.

En wat zien we bovendien: iedereen is op een goede manier aan het werk!

De goederen die dus het meest verstorend zijn, worden het zwaarst belast, “wegbelast” .De vermogensvorming van een persoon in de tijd

We hebben hiervoor gezien dat ons systeem automatisch zorgt voor een betere verdeling van rijkdom. Het is slechts een kwestie van belastingdruk uitoefenen op de grote gevulde bollen en op het verbruik van de meest storende goederen. Als de menselijke dienst vervolgens niet belast wordt gaat het vermogen daar automatisch naar toe.

De belastingheffing hoeft niet alleen te dienen als verdeelinstrument en als instrument om de de meest schadelijke effecten van het verbruik van goederen “weg”te heffen. Het kan ook dienen om de mensen aan te sturen zelf orde op zaken te stellen ten aanzien van hun eigen financiële huishouding. We weten allemaal dat we teveel goederen verkwisten. En we weten ook, dat als we de goederen duurder maken, we er ook zuiniger mee omgaan. Dit is dus de eerste reden dat men geld bespaart en in de bol houdt.

Een tweede reden is de belastingvrije vorming van het belastingvrije vermogen. In de tekeningen is dat weergegeven door het bolletje in de bol. Het belastingvrije vermogen kan met het inkomen belastingvrij worden aangelegd. Als u geen familie heeft die de bol al wat voor u heeft gevuld, moet u het zelf doen door bijvoorbeeld arbeid te verrichten. Het vermogen in de bol groeit dan snel zodat u ook een plaats in de samenleving kunt realiseren (een huis kopen, een bedrijf starten …).
Ook kunt u met een beetje vermogen financieel tegen een stootje. In het geval u bijvoorbeeld bestolen bent, ontslagen bent, een poosje ziek bent geweest, etc.
Dit belastingvrije vermogen kan ook worden aangelegd als oudedagsvoorziening. Er kunnen dan bijkomende eisen worden gesteld aan de vorming van dat belastingvrije vermogen op lange termijn. Het mag niet zomaar worden opgemaakt. Men wordt bijvoorbeeld verplicht gesteld in de loop der jaren te gaan aflossen op de hypotheek. Of, als men die niet heeft, deels geblokkeerd te gaan sparen. Dat spaargeld kan desgewenst later worden omgezet ter aankoop van een woning of (deels) het starten van een bedrijf.

Een derde reden voor de vermogensvorming is de druk die optreedt bij de ontvangst van schenkingen en erfenissen. Hoe langer men wacht, hoe meer het fiscaal kost bij de ontvanger. De ontvanger heeft immers het meeste aan vermogen in de aanvang van zijn levensfase. Dan moet hij het hardste werken om zijn bol te vullen.
En er staan hem de grootste uitgaven te wachten (gezinsvorming etc.) Het ontvangen van een schenking of erfenis op dat moment is het hardst nodig. Dat wordt ook fiscaal begunstigd door vroeg te schenken of de erfenis “een generatie” te laten overslaan. De schenker wordt niet meer belast op de vermogensvooruitgang.
De ontvanger kan eerder aan gezinsvorming en -uitbreiding doen.

Voorgaande drie redenen geven dus sturing aan de omvang van de bol en die van het middelste vrijgestelde bolletje in de levensfase.vermogensbol

Het voorgaande systeem, dat op biologische uitgangspunten  is gestoeld, zal veel meer rust geven in het leven van een mens, evenals voor meer harmonie zorgen.
De noodzaak in de aanvang van een leven tot vermogensvorming is biologisch ingegeven. Ieder wezen moet immers een plaats in de ecologie zien te krijgen.

Verder is de overdracht van vermogen tussen generaties ook biologisch ingegeven. Zoals de sterkste en de meest ervarene in de natuur de anderen en vooral jongeren behulpzaam zijn. Het is een fundament voor een samenwerkende groep in de natuur.

De producenten (en de keten daarna) kunnen de bol op twee manieren – fiscaal gezien - groter maken.

Op de eerste plaats door minder verstorende goederen op de markt te brengen. Dat wordt gestimuleerd door het lager tarief aan verbruiksbelasting. Maar ook door de aanduiding op de goederen.

Op de tweede plaats door de bol minder af te tappen als er minder slechte goederen worden geproduceerd.  Er komt als het ware een bijkomende vrijstelling in de bol voor de productie van nuttige goederen. Daartoe kunnen normen worden opgesteld.

Verstuur artikel

Doneren
Bedrag (euro)
Email
Copyright 2011 - 2017 Stichting WTS, Worldtaxsystem - webdesign by Digiridoo